Ochrona przeciwpożarowa – aktualnie obowiązujące przepisy

15

W Dzienniku Ustaw z dnia 6 października 2022 r. pod pozycją 2057 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 5 września 2022 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869).

 

W jednolitym tekście wymienionej powyżej ustawy uwzględniono zmiany wynikające z:

  • ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. poz. 2490),
  • ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1557),
  • przepisów ogłoszonych przed dniem 1 września 2022 r.

 

Jednolity tekst ustawy o ochronie przeciwpożarowej nie obejmuje kilku zapisów – są to przepisy o charakterze przejściowym oraz określające termin wejścia w życie zmian. Regulacje te zostały wyszczególnione w ust. 2 obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 5 września 2022 r.

 

Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez:

– zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,

– zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,

– prowadzenie działań ratowniczych.

 

 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 cyt. ustawy osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystające ze środowiska, budynku, obiektu lub terenu są obowiązane zabezpieczyć je przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem. Ponadto, właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, a także podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1 cyt. ustawy, ponoszą odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwpożarowych, w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany kierować się dyspozycjami zawartymi w art. 4 ust. 1 cyt. ustawy.

Czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

Omawiana ustawa reguluje także zasady nabywania uprawnień inspektora ochrony przeciwpożarowej oraz określa wymagania kwalifikacyjne wobec rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

zxc