Kodeks cywilny 2022 – aktualne przepisy

4

W Dzienniku Ustaw z dnia 29 czerwca 2022 r. pod pozycją 1360 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 09.06.2022 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740), zwanej dalej „k.c.”.

W jednolitym tekście k.c. uwzględniono zmiany wynikające z:

  • ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320, z 2021 r. poz. 1135 oraz z 2022 r. poz. 1002),
  • ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz. U. poz. 1509),
  • ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2459),
  • przepisów ogłoszonych przed dniem 2 czerwca 2022 r.

Regulacje przejściowe, techniczne oraz dotyczące innych ustaw i normy wskazujące terminy wejścia w życie nowelizacji, pominięte w omawianym jednolitym tekście k.c., wyszczególniono w ust. 2 obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 9 czerwca 2022 r.

 

Kodeks cywilny normuje stosunki cywilnoprawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi.

W poszczególnych częściach k.c. uregulowano m.in. zasady postępowania w zakresie:

  • własności i innych praw rzeczowych,
  • zobowiązań, w tym w odniesieniu do umów o dzieło, umów o roboty budowlane, zlecenia, czy umów agencyjnych.

Przepisy k.c. stosuje się pomocniczo także w przypadku, gdy dana ustawa nie obejmuje regulacji w określonym obszarze – dotyczy to np. ustawy – Kodeks pracy (k.p.).

Zgodnie z art. 300 k.p. w sprawach nieuregulowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy.

zxc