Rozp. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

27

Dz.U. 2022.1914

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki

z dnia 6 września 2022 r.

w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2022 r. poz. 1914

Na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700 i 1730) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) sposób odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela;

2) tryb działania komisji, o której mowa w art. 9fa ust. 5, 10, 11 i 13 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, zwanej dalej „ustawą”;

3) wzór opinii o przeprowadzonych zajęciach, o której mowa w art. 9fa ust. 8 ustawy;

4) rodzaj dokumentacji załączanej do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego lub postępowania kwalifikacyjnego;

5) zakres wymagań, o których mowa w art. 9b ust. 1 pkt 5 i ust. 1a pkt 4 ustawy;

6) tryb działania komisji egzaminacyjnych i komisji kwalifikacyjnych;

7) wzory zaświadczeń o zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną lub uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej oraz wzory aktów nadania stopni awansu zawodowego.

§ 2.

1. Nauczyciel w trakcie odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela, a w przypadkach, o których mowa w art. 9fa ust. 11 i 13 oraz art. 9g ust. 7b ustawy — także dodatkowego przygotowania do zawodu nauczyciela:

1) poznaje organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły;

2) prowadzi powierzone mu zajęcia i uczestniczy w pracach związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i innych statutowych zadań szkoły wynikających z potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;

3) obserwuje zajęcia prowadzone przez mentora lub innego nauczyciela;

4) doskonali kompetencje w związku z wykonywanymi obowiązkami, w szczególności w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych;

5) przeprowadza zajęcia, o których mowa w art. 9fa ust. 1 i 5 ustawy, a w przypadkach, o których mowa w art. 9fa ust. 10, 11 i 13 oraz art. 9g ust. 7b ustawy — także zajęcia, o których mowa w art. 9fa ust. 10, 11 i 13 oraz art. 9g ust. 7b ustawy;

6) dokonuje ewaluacji własnej pracy i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia dalszej pracy;

7) dzieli się wiedzą z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego.

2. Dyrektor szkoły, nauczyciel, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, oraz nauczyciel pełniący w zastępstwie obowiązki dyrektora szkoły przez okres co najmniej 6 miesięcy, zwani dalej „dyrektorem szkoły”, zapewniają wsparcie nauczycielowi odbywającemu przygotowanie do zawodu nauczyciela i dodatkowe przygotowanie do zawodu nauczyciela w realizacji jego obowiązków oraz doskonaleniu wiedzy i umiejętności, w szczególności zapewniają nauczycielowi warunki do udziału w formach doskonalenia zawodowego oraz korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej biblioteki pedagogicznej, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej placówki działającej w systemie oświaty.

§ 3.

1. Komisja, o której mowa w art. 9fa ust. 5, 10, 11 i 13 ustawy, zwana dalej „komisją”, po przeprowadzeniu przez nauczyciela zajęć:

1) omawia z nauczycielem te zajęcia, odnosząc się do poprawności merytorycznej zajęć, realizacji celu zajęć oraz umiejętności nauczyciela, w szczególności w zakresie elastycznego reagowania na zmieniającą się sytuację na zajęciach, kultury osobistej oraz komunikacji werbalnej i pozawerbalnej między uczniem a nauczycielem;

2) przeprowadza z nauczycielem rozmowę dotyczącą zastosowanych metod i form pracy oraz indywidualizacji nauczania, w trakcie której nauczyciel wykonuje zadanie wskazane przez komisję z użyciem narzędzi multimedialnych, o ile narzędzia takie nie były wykorzystane w trakcie tych zajęć.

2. Każdy z członków komisji ocenia przeprowadzone przez nauczyciela zajęcia, przyznając punkty według skali od 0 do 10.

3. Na podstawie liczby punktów przyznanych przez członków komisji oblicza się średnią arytmetyczną punktów.

4. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w obecności co najmniej 2/3 składu swoich członków.

5. Nauczyciel otrzymuje pozytywną opinię o przeprowadzonych zajęciach, jeżeli średnia arytmetyczna uzyskanych punktów wynosi co najmniej 5.

6. Przepisy ust. 1–5 stosuje się również do komisji, o której mowa w art. 9g ust. 7b ustawy.

7. Wzór opinii o przeprowadzonych zajęciach, o której mowa w art. 9fa ust. 8 ustawy, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 4.

1. Do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego dołącza się:

1) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;

2) zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające:

a) informację o odbyciu przez nauczyciela przygotowania do zawodu nauczyciela, wymiarze zatrudnienia nauczyciela i nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w okresie odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela, wraz ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał przygotowanie do zawodu nauczyciela,

b) w przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 9ca ust. 2 ustawy, odbywającego przygotowanie do zawodu nauczyciela w skróconym wymiarze 2 lat i 9 miesięcy — także informację o przyczynie skrócenia wymiaru przygotowania do zawodu nauczyciela,

c) w przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 9ca ust. 4 ustawy, odbywającego przygotowanie do zawodu nauczyciela w skróconym wymiarze 2 lat i 9 miesięcy — także informację o wyrażeniu przez dyrektora szkoły zgody na odbywanie przygotowania do zawodu nauczyciela w skróconym wymiarze wraz ze wskazaniem przyczyny skrócenia wymiaru tego przygotowania,

d) w przypadkach, o których mowa w art. 9fa ust. 11 i 13 oraz art. 9g ust. 7b ustawy — także informację o odbyciu przez nauczyciela dodatkowego przygotowania do zawodu nauczyciela, wymiarze zatrudnienia nauczyciela i nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w okresie odbywania dodatkowego przygotowania do zawodu nauczyciela, wraz ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał dodatkowe przygotowanie do zawodu nauczyciela;

3) kopię karty oceny pracy zawierającą ocenę, o której mowa w art. 9b ust. 1 pkt 3 ustawy, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;

4) kopię pozytywnej opinii o przeprowadzonych zajęciach, o której mowa w art. 9fa ust. 8 ustawy, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

2. Przepis ust. 1 pkt 3 nie dotyczy nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1c ustawy.

§ 5.

1. Do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego dołącza się:

1) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe i kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;

2) zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające:

a) informację o wymiarze zatrudnienia nauczyciela i nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć, w okresie, o którym mowa w art. 9ca ust. 6 albo 7 ustawy, a w przypadku nieuzyskania akceptacji komisji kwalifikacyjnej — także w okresie, o którym mowa w art. 9g ust. 8 ustawy, wraz ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel pracował,

b) w przypadku nauczyciela spełniającego warunek, o którym mowa w art. 9ca ust. 7 ustawy — także informację o przyczynie skrócenia okresu pracy w szkole;

3) kopię karty oceny pracy zawierającą ocenę, o której mowa w art. 9b ust. 1a pkt 3 ustawy, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;

4) opis i analizę sposobu realizacji wymagań, o których mowa w § 7 ust. 1, wraz ze wskazaniem w szczególności uzyskanych efektów, podpisane przez nauczyciela czytelnym podpisem; dokument obejmuje nie więcej niż 4 strony w formacie A4.

2. W przypadku dyrektora szkoły do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego dołącza się:

1) kopie dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, poświadczone przez pracodawcę za zgodność z oryginałem;

2) zaświadczenie pracodawcy zawierające:

a) informację o spełnieniu warunku dotyczącego okresu pracy, o którym mowa w art. 9ca ust. 6 albo 7 ustawy, a w przypadku nieuzyskania akceptacji komisji kwalifikacyjnej — także w okresie, o którym mowa w art. 9g ust. 8 ustawy, wraz ze wskazaniem wszystkich szkół, w których dyrektor szkoły pracował,

b) w przypadku dyrektora szkoły:

— spełniającego warunek, o którym mowa w art. 9ca ust. 7 ustawy — także informację o przyczynie skrócenia okresu pracy w szkole,

— prowadzącego zajęcia, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy — także informację o nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć;

3) dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 4.

3. W przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9ca ust. 10 ustawy, do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego dołącza się:

1) kopie dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, poświadczone przez pracodawcę za zgodność z oryginałem;

2) zaświadczenie pracodawcy zawierające:

a) informację o spełnieniu warunków dotyczących okresów pracy, urlopowania lub zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, wymaganych do złożenia wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego, jeżeli okresów tych nie można udokumentować na podstawie świadectw pracy,

b) w przypadku nauczyciela spełniającego warunek, o którym mowa w art. 9ca ust. 7 ustawy — także informację o przyczynie skrócenia okresów pracy, urlopowania lub zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy wymaganych do złożenia wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego;

3) w przypadku nauczyciela spełniającego warunek, o którym mowa w art. 9b ust. 1c ustawy — także kopię karty oceny pracy zawierającą ocenę, o której mowa w art. 9b ust. 1c ustawy, poświadczoną przez pracodawcę za zgodność z oryginałem;

4) dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 4.

4. W przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1b i 1c ustawy, do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego dołącza się:

1) kopie dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1;

2) w przypadku nauczyciela spełniającego warunek, o którym mowa w art. 9b ust. 1c ustawy — także kopię karty oceny pracy zawierającą ocenę, o której mowa w art. 9b ust. 1c ustawy, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;

3) dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 4.

§ 6.

Zakres wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego realizowania obowiązków nauczyciela, których spełnianie jest sprawdzane przez komisję egzaminacyjną podczas egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego, o których mowa w art. 9b ust. 1 pkt 5 ustawy, obejmuje:

1) znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał przygotowanie do zawodu nauczyciela;

2) umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w szczególności realizację podstawy programowej;

3) umiejętność rozpoznawania potrzeb uczniów i indywidualizowania nauczania;

4) umiejętność stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki;

5) znajomość środowiska uczniów oraz umiejętność uwzględniania w swojej pracy problematyki środowiska lokalnego i współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;

6) umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych.

§ 7.

1. Zakres wymagań dotyczących realizowania zadań lub podejmowania działań na rzecz oświaty oraz ich efektów, których spełnianie jest sprawdzane przez komisję kwalifikacyjną w postępowaniu kwalifikacyjnym na stopień nauczyciela dyplomowanego, o których mowa w art. 9b ust. 1a pkt 4 ustawy, obejmuje:

1) doskonalenie warsztatu pracy, w tym w zakresie stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej, oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności w celu podnoszenia jakości pracy szkoły;

2) umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie:

a) zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli odbywających przygotowanie do zawodu, lub

b) zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli;

3) umiejętność wykorzystywania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych sprzyjających procesowi uczenia się;

4) realizowanie co najmniej jednego z następujących zadań:

a) wykonywanie zadań mentora, opiekuna praktyk pedagogicznych, społecznego kuratora sądowego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, konsultanta Centrum Edukacji Artystycznej, wolontariusza wykonującego świadczenia na rzecz stowarzyszenia lub innej organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły, instruktora harcerstwa lub innych zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły lub wykonywanych na rzecz dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub zagrożonych wykluczeniem społecznym,

b) opracowanie i wdrożenie innowacji lub działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, w tym podejmowanie działań w ramach realizowanego w szkole eksperymentu pedagogicznego,

c) opracowanie podręcznika lub autorskiej pracy z zakresu oświaty lub rozwoju dziecka opublikowanej w czasopiśmie branżowym lub w formie innej zwartej publikacji,

d) prowadzenie cyklicznych zajęć szkoleniowych dla nauczycieli lub rodziców uczniów, o ile nie należą one do obowiązków nauczyciela, w tym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,

e) przeprowadzanie i analizowanie badań naukowych z zakresu oświaty, w szczególności związanych ze specyfiką i potrzebami szkoły, oraz wykorzystywanie wyników tych badań do podnoszenia jakości pracy szkoły.

2. Przepis ust. 1 pkt 2 lit. a nie dotyczy nauczyciela zwolnionego z obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy, i nauczyciela, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy.

§ 8.

1. W skład komisji egzaminacyjnej powołanej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego lub komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego są powoływani eksperci posiadający kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole tego samego typu co szkoła, w której nauczyciel jest zatrudniony, z których co najmniej jeden, w miarę możliwości, naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć.

2. W przypadku dyrektora szkoły w skład komisji kwalifikacyjnej są powoływani eksperci zajmujący stanowisko związane ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego, z których co najmniej jeden zajmuje stanowisko kierownicze w szkole, oraz co najmniej jeden, w miarę możliwości, naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć co dyrektor szkoły.

3. W przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 i 1b ustawy, w skład komisji kwalifikacyjnej są powoływani, w miarę możliwości, eksperci zatrudnieni na stanowisku odpowiadającym stanowisku tego nauczyciela.

4. W przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 3 ustawy, w skład komisji kwalifikacyjnej powołuje się co najmniej jednego eksperta pełniącego z wyboru funkcję związkową.

§ 9.

1. Jeżeli wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego lub postępowania kwalifikacyjnego wraz z załączoną do niego dokumentacją nie spełniają wymagań formalnych, nauczycielowi wskazuje się szczegółowo stwierdzone braki i wzywa się go do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

2. O terminie i miejscu przeprowadzenia odpowiednio egzaminu, o którym mowa w § 10 ust. 1, albo rozmowy, o której mowa w § 11 ust. 1, powiadamia się nauczyciela co najmniej 7 dni przed dniem posiedzenia odpowiednio komisji egzaminacyjnej albo komisji kwalifikacyjnej.

§ 10.

1. Komisja egzaminacyjna zapoznaje się z opinią o przeprowadzonych zajęciach, o której mowa w art. 9fa ust. 8 ustawy, i oceną pracy nauczyciela oraz przeprowadza egzamin, podczas którego nauczyciel:

1) odpowiada na pytania członków komisji egzaminacyjnej dotyczące wymagań, o których mowa w § 6;

2) wykazuje się umiejętnością rozwiązania wskazanego przez komisję egzaminacyjną problemu związanego z wykonywaną pracą.

2. W trakcie egzaminu, o którym mowa w ust. 1, zapewnia się nauczycielowi dostęp do aktów prawnych.

3. Każdy z członków komisji egzaminacyjnej ocenia spełnienie przez nauczyciela wymagań, o których mowa w § 6, oraz umiejętność rozwiązania wskazanego przez komisję egzaminacyjną problemu związanego z wykonywaną pracą, przyznając łącznie za wszystkie wymagania punkty według skali od 0 do 10.

4. Na podstawie liczby punktów przyznanych przez członków komisji egzaminacyjnej oblicza się średnią arytmetyczną punktów.

5. W przypadku gdy liczba członków komisji egzaminacyjnej obecnych na posiedzeniu jest większa niż 3, odrzuca się jedną najwyższą i jedną najniższą ocenę punktową, z wyjątkiem przypadku gdy:

1) co najmniej dwie najwyższe oceny punktowe przyznane przez członków komisji egzaminacyjnej są takie same;

2) wszyscy członkowie komisji egzaminacyjnej przyznali takie same oceny punktowe.

6. Komisja egzaminacyjna podejmuje rozstrzygnięcia w obecności co najmniej 2/3 składu swoich członków.

7. Nauczyciel zdał egzamin przed komisją egzaminacyjną, jeżeli średnia arytmetyczna uzyskanych punktów wynosi co najmniej 7.

8. Wzór zaświadczenia o zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 11.

1. Komisja kwalifikacyjna zapoznaje się z oceną pracy nauczyciela oraz opisem i analizą sposobu realizacji wymagań, o których mowa w § 7 ust. 1, a także przeprowadza rozmowę z nauczycielem, podczas której nauczyciel:

1) dokonuje prezentacji dorobku zawodowego;

2) odpowiada na pytania członków komisji kwalifikacyjnej dotyczące zrealizowanych zadań lub podjętych działań na rzecz oświaty oraz ich efektów w zakresie wymagań, o których mowa w § 7 ust. 1.

2. W trakcie rozmowy, o której mowa w ust. 1, zapewnia się nauczycielowi dostęp do aktów prawnych oraz umożliwia się dokonanie prezentacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1.

3. Każdy z członków komisji kwalifikacyjnej, po dokonaniu analizy dorobku zawodowego i przeprowadzonej rozmowie, ocenia spełnienie przez nauczyciela wymagań, o których mowa w § 7 ust. 1, przyznając łącznie za wszystkie wymagania punkty według skali od 0 do 10.

4. Na podstawie liczby punktów przyznanych przez członków komisji kwalifikacyjnej oblicza się średnią arytmetyczną punktów.

5. W przypadku gdy liczba członków komisji kwalifikacyjnej obecnych na posiedzeniu jest większa niż 3, odrzuca się jedną najwyższą i jedną najniższą ocenę punktową, z wyjątkiem przypadku gdy:

1) co najmniej dwie najwyższe oceny punktowe przyznane przez członków komisji kwalifikacyjnej są takie same;

2) wszyscy członkowie komisji kwalifikacyjnej przyznali takie same oceny punktowe.

6. Komisja kwalifikacyjna podejmuje rozstrzygnięcia w obecności co najmniej 2/3 składu swoich członków.

7. Nauczyciel uzyskał akceptację komisji kwalifikacyjnej, jeżeli średnia arytmetyczna uzyskanych punktów wynosi co najmniej 7.

8. Wzór zaświadczenia o uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 12.

1. Z przebiegu pracy odpowiednio komisji egzaminacyjnej lub komisji kwalifikacyjnej sporządza się protokół zawierający:

1) datę i miejsce posiedzenia komisji;

2) imiona i nazwiska członków komisji obecnych na posiedzeniu komisji;

3) imiona i nazwiska osób uczestniczących w pracach komisji w charakterze obserwatorów, o których mowa w art. 9g ust. 4 ustawy;

4) informacje o przebiegu egzaminu, o którym mowa w § 10 ust. 1, lub rozmowy, o której mowa w § 11 ust. 1, w tym pytania zadane nauczycielowi przez komisję i informacje o udzielonych odpowiedziach;

5) uzyskane przez nauczyciela punkty przyznane przez członków komisji obecnych na posiedzeniu komisji, o których mowa w § 10 ust. 3 i § 11 ust. 3;

6) średnią arytmetyczną punktów, o której mowa w § 10 ust. 4 i § 11 ust. 4;

7) uzasadnienie rozstrzygnięcia komisji;

8) podpisy członków komisji obecnych na posiedzeniu komisji.

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, odpowiednio komisja egzaminacyjna lub komisja kwalifikacyjna przekazuje organowi, który powołał komisję.

3. Organ, który powołał komisję egzaminacyjną lub komisję kwalifikacyjną, zapewnia jej obsługę administracyjno-biurową oraz pokrywa wydatki związane z jej działalnością.

§ 13.

1. Wzór aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego na podstawie:

1) art. 9b ust. 1 i 4 pkt 2 ustawy — stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia;

2) art. 9a ust. 4 i art. 9b ust. 4 pkt 2 ustawy — stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia;

3) art. 9a ust. 5 i art. 9b ust. 4 pkt 2 ustawy — stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia;

4) art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1730) — stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia.

2. Wzór aktu nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego na podstawie art. 9b ust. 1a–1c i 4 pkt 3 ustawy stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia.

§ 14.

Do dnia 31 sierpnia 2027 r. wymaganie, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 4 lit. a, obejmuje również możliwość wykonywania zadań opiekuna stażu dla nauczycieli odbywających staż na stopień nauczyciela mianowanego, o których mowa w art. 10 ust. 1–5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.

§ 15.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. [tj. dnia 13.09.2022 r. — przyp. redakcji]*

* Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200), które utraciło moc z dniem 1 września 2022 r. w związku z wejściem w życie art. 1 pkt 10 lit. m ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1730).