Związki zawodowe – nowe aktualne przepisy

235

W Dzienniku Ustaw z dnia 20 kwietnia 2022 r. pod pozycją 854 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 23 marca 2022 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2019 r. poz 263).

W jednolitym tekście wymienionej powyżej ustawy uwzględniono zmiany wynikające z:

  1. ustawy z dnia z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych (Dz. U. poz. 1666)
  2. przepisów ogłoszonych przed dniem 17 marca 2022 r.

 

Jednocześnie jednolity tekst omawianej ustawy nie obejmuje art. 62–65 i art. 68 ustawy wymienionej w pkt 1 – regulacje te wyszczególniono w ust. 2 obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 23 marca 2022 r.

 

Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. reguluje zasady funkcjonowania związków zawodowych, które są dobrowolnymi i samorządnymi organizacjami ludzi pracy, powołanymi do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych. Związek zawodowy jest niezależny w swojej działalności statutowej od pracodawców, administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz od innych organizacji.

Związki zawodowe współuczestniczą w tworzeniu korzystnych warunków pracy, bytu i wypoczynku.

Prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych przysługuje osobom wykonującym pracę zarobkową, przez co należy rozumieć pracownika lub osobę świadczącą pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, jeżeli nie zatrudnia do tego rodzaju pracy innych osób, niezależnie od podstawy zatrudnienia, oraz ma takie prawa i interesy związane z wykonywaniem pracy, które mogą być reprezentowane i bronione przez związek zawodowy.

Przejście na emeryturę lub rentę nie pozbawia osób wykonujących pracę zarobkową prawa przynależności i wstępowania do związków zawodowych.

zxc