Klasyfikacja odsetek od opłat za zajęcie pasa drogowego

861

Odsetki od pobieranych opłat za zajęcie pasa drogowego klasyfikuje się w paragrafie 092 – Pozostałe odsetki.

 

Wyjaśnienie RIO w Katowicach z 17 lutego 2012 r. /Klasyfikacja odsetek od opłat za zajęcie pasa drogowego/, sygn. WA-0250/132/11

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14 grudnia 2011 roku wyjaśniam, że zgodnie z art. 40 ust. 3 i art. 40d ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) od pobieranych opłat za zajęcie pasa drogowego w przypadku nieterminowej wpłaty pobiera się odsetki ustawowe. Zatem dochód z tego tytułu należy klasyfikować w paragrafie 092 – Pozostałe odsetki, tym bardziej że ustawodawca jedynie w przypadku egzekwowania należności odwołuje się do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 89, poz. 60 z późn. zm.).

Jeżeli natomiast nieterminowo uiszczona opłata za zajęcie pasa drogowego zostaje rozłożona na raty (dla których również nalicza się odsetki) oraz zostaje ustalona opłata prolongacyjna od tej należności, wówczas stosuje się przepisy ustawy Ordynacja podatkowa i dochody z tego tytułu powinno się ujmować w paragrafie 091 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Należy jednak zauważyć, że powyższe stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach nie ma charakteru wiążącego.