Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 stycznia 2012 r., sygn. 2.34.2012

504

Decyzja Rada Gminy o bezpośredniej regulacji rachunków klubu sportowego, który nie jest jednostką organizacyjną Gminy lecz stowarzyszeniem działającym na jej terenie, nie znajduje uzasadnienia w przysługujących Radzie Gminy wyłącznych kompetencjach, zapisanych w art. 18 ustawy o samorządzie gminnym, w tym w ust. 2 pkt 9 lit „c” tego artykułu.

 

w sprawie: orzeczenia nieważności Uchwały Nr XVI/84/11 Rady Gminy Korytnica z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie uregulowania rachunków gminnego klubu sportowego WKS Nojszewianka Nojszew.

Na podstawie art. 86 i art. 91 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.), w związku z art. 171 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie u c h w a l a, co następuje:

§ 1
Orzeka nieważność Uchwały Nr XVI/84/11 Rady Gminy Korytnica z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie uregulowania rachunków gminnego klubu sportowego WKS Nojszewianka Nojszew z powodu jej podjęcia bez podstawy prawnej tj. z istotnym naruszeniem art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2
Od niniejszej uchwały służy Gminie Korytnica skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Podstawą wniesienia skargi jest uchwała Rady Gminy.

UZASADNIENIE

W dniu 20 grudnia 2011 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach wpłynęła w/w uchwała Nr XVI/84/11 Rady Gminy Korytnica z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie uregulowania rachunków gminnego klubu sportowego WKS Nojszewianka Nojszew. Powyższą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie zbadało na posiedzeniu w dniu 17 stycznia br. w obecności Przewodniczącej Rady Gminy i Wójta Gminy.

W toku analizy przedmiotowej uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, po wysłuchaniu stanowisk przedstawicieli Gminy stwierdziło, że klub sportowy WKS Nojszewianka Nojszew nie jest jednostką organizacyjną Gminy Korytnica lecz stowarzyszeniem, działającym na terenie Gminy. Tym samym, wyrażona wola Rady Gminy Korytnica o bezpośredniej regulacji rachunków tego klubu, nie znajduje uzasadnienia w przysługujących Radzie Gminy wyłącznych kompetencjach, zapisanych w art. 18 ustawy o samorządzie gminnym, w tym w ust. 2 pkt 9 lit „c” tego artykułu, a który przywołano w podstawie prawnej podjętej uchwały. Takie decyzje wiążą się z wykonywaniem budżetu Gminy, w odniesieniu do jednostek organizacyjnych Gminy i należą do kompetencji Wójta Gminy, co gwarantuje art. 30 i art. 60 ustawy o samorządzie gminnym. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie stwierdziło też, że badana uchwała nie wynika z przepisów art. 27 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) a także nie ma związku z regulacjami przewidzianymi w art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i w art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

W świetle powyższego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie uznało, że badana uchwała Rady Gminy Korytnica została podjęta bez umocowania w przepisach prawa tj. z istotnym naruszeniem art. 7 Konstytucji RP, który mówi, że „Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa”.

W tym stanie rzeczy Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie orzekło jak w sentencji uchwały.