Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 stycznia 2012 r., sygn. 1.5.2012

459

w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XIV/138/11 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie opłaty targowej na 2012 rok

 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) – Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1
Orzeka o nieważności § 1 ust. 1 lit. a uchwały Nr XIV/138/11 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie opłaty targowej na 2012 rok, z powodu istotnego naruszenia prawa, tj. art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).

§ 2
Na niniejszą uchwałę Miastu Zielonka przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. Podstawą wniesienia skargi jest uchwała Rady Miasta Zielonka.

UZASADNIENIE

W dniu 7 grudnia 2011 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wpłynęła uchwała Nr XIV/138/11 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie opłaty targowej na 2012 rok. Stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 5 cyt. ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przedmiotowa uchwała podlega nadzorowi Izby. Badając ww. uchwałę, Kolegium Izby ustaliło, co następuje:

W jednostce redakcyjnej oznaczonej jako § 1 ust. 1 lit. a uchwały Rada Miasta Zielonka określiła dzienne stawki opłaty targowej na 2012 rok za korzystanie z wyznaczonych miejsc na targowisku.

W ocenie Kolegium powyższe jest rażąco sprzeczne z art. 15 ust. 1 cyt. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z tym przepisem opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach (z wyłączeniem sprzedaży dokonywanej w budynkach lub ich częściach). Ustawa wiąże obowiązek uiszczenia opłaty targowej z dokonywaniem sprzedaży, tj. zawieraniem umów sprzedaży. Natomiast organ stanowiący Miasta Zielonka określił stawki opłaty targowej z tytułu faktu korzystania z miejsca handlowego.

Gdyby zatem osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zajęła miejsce na targowisku w innym celu niż dokonywanie sprzedaży, np. poprzez zaparkowanie samochodu, to w myśl badanej uchwały czynność ta skutkowałaby naliczeniem opłaty targowej, co jest sprzeczne z wyżej cytowanym przepisem.

Powyższe jest również sprzeczne z art. 15 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, gdyż opłatę ustalono tylko za korzystanie z wyznaczonych miejsc na targowisku. Natomiast w myśl art. 15 ust. 2 cyt. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych „Targowiskami, o których mowa w ust. 1, są wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż” (z wyłączeniem sprzedaży dokonywanej w budynkach lub ich częściach). A zatem Rada winna ustalić stawkę opłaty targowej z tytułu dokonywania sprzedaży na targowiskach a nie tylko w wyznaczonych ich częściach.

Mając na uwadze, że badana uchwała w części jest rażąco sprzeczna z prawem, Kolegium orzekło jak wyżej.