Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 31 stycznia 2012 r., sygn. 3.59.2012

487

Środki funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy. Remont kapliczki niewpisanej do rejestru zabytków ani zakupu tablic adresowych na domy mieszkalne do nich nie należy.

 

w sprawie: wszczęcia postępowania nadzorczego w sprawie uznania za nieważną w części uchwały budżetowej na 2012 rok Rady Gminy Sarnaki Nr XIV/68/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku.

Na podstawie art. 11 ust 1 pkt 2, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.), art. 91 ust. 2 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) – Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie u c h w a l a, co następuje:

§ 1
Wszczyna postępowanie nadzorcze w sprawie uznania za nieważną Uchwały budżetowej na 2012 rok Nr XIV/68/2011 Rady Gminy Sarnaki z dnia 29.12.2011 roku w części dotyczącej Załącznika Nr 8 pn. „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2012 roku” w części dotyczącej przedsięwzięć pod nazwą:
– remont kapliczki w sołectwie Binduga na kwotę 644,00 zł;
– zakup tablic na domy mieszkalne w sołectwie Hołowczyce Kolonia na kwotę 1.000,00 zł
z powodu istotnego naruszenia art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 2 i art. 216 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

§ 2
Wstrzymuje realizację wydatków o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3
1. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wzywa do naprawy we własnym zakresie stwierdzonych nieprawidłowości w terminie do 23 lutego 2012 roku, poprzez wyeliminowanie z budżetu wydatków, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 4
W przypadku nie usunięcia przez Radę Gminy Sarnaki nieprawidłowości, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, w terminie określonym w § 3 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie podejmie rozstrzygnięcie nadzorcze w dniu 28 lutego 2012 roku, w trybie art.12 ust.2 i 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.

UZASADNIENIE

W dniu 04 stycznia 2012 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Siedlcach wpłynęła uchwała budżetowa na 2012 rok, Rady Gminy Sarnaki Nr XIV/68/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku. Badając przedmiotową uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie ustaliło, co następuje:

W załączniku nr 8 p.n. „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2012” Rada Gminy wprowadziła przedsięwzięcia pod nazwą:

1) – remont kapliczki w sołectwie Binduga na kwotę 644,00 zł;
2) – zakup tablic na domy mieszkalne w sołectwie Hołowczyce Kolonia na kwotę 1.000,00 zł.

W załączonym do uchwały uzasadnieniu Przewodniczący Rady podaje, iż przewidziana do remontu kapliczka znajduje się w pasie drogowym drogi powiatowej, nie jest wpisana do rejestru zabytków. Zakup tablic na domy mieszkalne Przewodniczący Rady uzasadnia potrzebą poprawy porządku i bezpieczeństwa w sołectwie, ponieważ obecnie w tej miejscowości nie są oznaczone domy mieszkalne i często w przypadku przyjazdu karetki pogotowia czy kuriera utrudnione jest zlokalizowanie mieszkania.

Zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy o funduszu sołeckim środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku, są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Z ogólnej definicji wynikającej z art.6 ustawy o samorządzie gminnym wynika, że do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Z kolei art. 7 ustawy o s. g. wskazuje, że zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Tak więc przedsięwzięcie wskazane we wniosku
sołectwa winno mieścić się w katalogu zadań własnych i wówczas może być realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Remont kapliczki niewpisanej do rejestru zabytków zdaniem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie nie mieści się w katalogu zadań własnych gminy. Przeznaczenie środków funduszu sołeckiego na tego typu wydatek byłby możliwy na podstawie art. 71 ust. 2 i art. 81 ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.), pod warunkiem, że jest ona wpisana do rejestru zabytków.

Również finansowanie z funduszu sołeckiego zakupu tablic na domy mieszkalne nie mieści się w katalogu zadań własnych gminy określonych art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. To właściciel nieruchomości zobowiązany jest zgodnie z art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) do umieszczenia w widocznym miejscu na nieruchomości tablicy adresowej z numerem porządkowym nieruchomości, zobowiązany jest również do dbania o jej stan.

Ponadto należy zaznaczyć iż wg art. 4 ust. 7 ustawy o funduszu sołeckim rada gminy uchwalając budżet, odrzuca wniosek sołectwa, w przypadku gdy zamierzone zadania nie spełniają wymogów określonych w cyt. wyżej art. 1 ust. 3 ustawy o funduszu sołeckim.

W istocie więc, Rada Gminy przeznaczając środki funduszu sołeckiego na przedsięwzięcia nie należące do zadań własnych gminy naruszyła:
– art. 1 ust. 3 ustawy o funduszu sołeckim w związku z:
– art. 44 ust. 2 ustawy o finansach publicznych wg którego jednostki sektora finansów publicznych dokonują wydatków zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków,
– art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, z którego wynika, iż wydatki budżetu jednostek samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, w szczególności na zadania własne jednostek samorządu terytorialnego.

W powyższym stanie faktycznym i prawnym Kolegium RIO w Warszawie postanowiło jak w sentencji.